नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायक
खल्ती डिजिटल वालेट
सरल भुक्तानी, सही भुक्तानी